ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 15 kalenderdagen na verzending van de factuur.Na de vervaldatum, zal elk uitstel van betaling leiden tot de toepassing van een boete van drie maal de wettelijke rente (Wet 2008-776 van 04/08/2008), evenals een vaste vergoeding voor incassokosten van 40 euro (Decreet 2012-1115 van 02/10/2012) /.

VERPLICHTINGEN VAN SARL BASTION D’AZUR

SARL Bastion d’Azur heeft een middelenverbintenis. Het is haar verantwoordelijkheid om te zorgen voor het personeel en de materiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van haar opdrachten. SARL Bastion d’Azur heeft het recht om hulp en bijstand te vragen aan een andere dienstverlener voor technische opdrachten die niet onder haar bevoegdheid vallen. De dienstverlener verbindt zich ertoe de gegevens en inlichtingen die hem door zijn klant in het kader van zijn opdracht worden verstrekt, niet openbaar te maken.

DUUR VAN EEN CONTRACT

Een contract wordt vastgesteld voor een periode van 12 maanden met stilzwijgende verlenging. Er dient te worden opgemerkt dat deze periode indicatief is en in de loop van het project kan veranderen, met name in geval van technische beperkingen, ontdekkingen in de loop van de diensten, door de klant gevraagde wijzigingen of validering van termijnen.

Annulering

In geval van annulering van een bestelling behoudt SARL Bastion d’Azur de op de datum van annulering reeds geïnde bedragen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

De aansprakelijkheid van SARL Bastion d’Azur is uitsluitend beperkt tot de uitvoering van haar diensten. SARL Bastion d’Azur kent een burgerlijke aansprakelijkheid maar geen tienjarige aansprakelijkheid. De SARL Bastion d’Azur is niet betrokken bij de uitvoering van werken uitgevoerd door een derde onderneming en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor deze uitvoering. SARL Bastion d’Azur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken of niet-naleving van de regels van het vak.

Elk bij een project betrokken onderneming is verantwoordelijk voor de metingen die nodig zijn voor de goede uitvoering van haar werk in overeenstemming met de DUT van haar beroep en de regels van het vak. Wanneer de inrichting de ontvangst van door derden geleverd materiaal of meubilair omvat, kunnen eventuele vertragingen in de termijnen voor deze leveringen of de niet-beschikbaarheid van producten in geen geval worden verhaald op Bastion d’Azur.
SARL Bastion d’Azur is niet verplicht om een vervangend product aan te bieden. SARL Bastion d’Azur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade geleden door de cliënt of derden en in het bijzonder niet voor directe of indirecte schade, zoals breuk of diefstal. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om verzekerd te zijn en een uitbreiding van zijn verzekering af te sluiten voor de duur van een project. SARL Bastion d’Azur kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen het gevolg is van overmacht die de kenmerken van onvoorspelbaarheid en onoverkomelijkheid vertoont. Evenzo komen de partijen overeen dat oorlogen, burgeroorlogen, opstanden, rellen, branden, overstromingen, natuurrampen van welke aard dan ook, explosies, ongevallen, epidemieën, quarantaine, beperkingen, arbeidsconflicten van welke aard dan ook (die leiden tot onderbreking, vertraging of stopzetting van het werk), stakingen, lock-outs, zware ongevallen, embargo’s, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, in het bijzonder gevallen van overmacht vormen. Elk van de partijen
verbindt zich er uitdrukkelijk toe om zijn klant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van het optreden van een geval van overmacht.

Scroll naar boven